Vízia

  Svoju budúcnosť plánujem spojiť s politikou. Kedy ten čas nastane a či to bude v straníckom tričku konkrétneho subjektu, alebo v tričku osamelého bežca - tieto otázky momentálne zodpovedať neviem. Aktuálne hľadám spojencov. Veľa cestujem po Slovensku a stretávam sa s ľuďmi z rôznych sociálnych vrstiev a zameraní. Pokiaľ si chce človek urobiť prehľad o stave spoločnosti a hľadať riešenia jej zásadných problémov, je to tá najlepšia metóda. Nepopieram, že sú ľudia, ktorí sú z môjho prístupu prekvapení. No ja mu dôverujem. Skutočnú pravdu sa človek dozvie iba cez autentické svedectvo. 

  Spojencom je pre mňa každý, kto je ochotný ma vypočuť. Nehľadám unisono súhlas so všetkým, čo hovorím. Naopak, poteším sa i protichodnému názoru, som fanúšikom konštruktívnej polemiky. Som presvedčený, že práve z nej vychádzajú najcennejšie závery. V každom prípade, bez ohľadu na to, či sa stretávam so súhlasom alebo naopak, všetci sa zaujímajú o moju víziu. 

  Verím v Slovensko, na ktorom nebude kvalita života meraná iba prostredníctvom ekonomických ukazovateľov. Áno, každého z nás zaujíma či a koľko dostane za svoju prácu zaplatené. No kvalita života nie je iba o čísle na výplatnej páske. Je aj o tom, či sa človek vo svojej krajine cíti šťastne, bezpečne a slobodne. Som presvedčený, že táto krajina má na to, aby svojmu občanovi zabezpečila skutočne kvalitný a plnohodnotný život bez ohľadu na to z akého prostredia pochádza. Túto výzvu považujem za natoľko kľúčovú, že som sa jej rozhodol venovať kompletný obsah, ktorý na tomto webe nájdete. Moju víziu môžem stručne zhrnúť do 3 pilierov - Zodpovedné Slovensko, Dobré Slovensko a Európske Slovensko.

Zodpovedné Slovensko

Žijeme v krajine o ktorej ťažko povedať, že by niekedy v histórii niečo dostala zadarmo. O to viac je v našich génoch zakódovaný prirodzený zmysel pre zodpovednosť, pre váženie si toho, čo sme dosiahli. Preto je dôležité, aby sme tento dar preniesli aj do uvažovania o budúcnosti našej krajiny. Pri rozhovoroch s priateľmi svoju predstavu o naplnení myšlienky spoločenskej zodpovednosti ilustrujem na známom princípe udržateľného rozvoja, postavenom na troch, vzájomne rovnocenných pilieroch: ekonomickom, sociálnom a ekologickom.

1. Ekonomický pilier

V uplynulých desaťročiach Slovensko úspešne profitovalo z prílevu zahraničných investícií a každému, kto sa o to zaslúžil, treba poďakovať. Žiaľ, zahraničné firmy, ktoré Slovensko objavili ako zdroj lacnej a kvalitnej pracovnej sily si vo väčšine prípadoch pre svoje pôsobenie vyberali oblasti, ktoré to potrebovali menej ako regióny chudobné. Dôvodov je viacero a nie všetky padajú na plecia politikov. Na strane druhej, asi by sme boli naivní ak by sme očakávali, že sa karta otočí a zahraniční investori sa v budúcnosti začnú do chudobných regiónov hrnúť. Preto nám neostáva nič iné ako postaviť sa k problému zodpovedne a využiť lokálny ekonomický potenciál. Tak ako sa v minulosti podarilo naštartovať ekonomiku zvonku, dnes nastal čas, aby sme jej pomohli zvnútra v rovnováhe so zachovaním všetkého dobrého, čo nám v minulosti priniesol záujem zahraničného kapitálu. Ako to dosiahnúť? Experti na lokálnu ekonomiku sa zhodujú na sérii krátkodobých i dlhodobých opatrení, z veľkého množstva vyberám aspoň nasledovné: 

 • striktné dodržiavanie rozpočtovej zodpovednosti štátu
 • koncepčná podporu domáceho podnikania
 • plynulý prechod z priemyselnej na znalostnú ekonomiku využívajúci potenciál lokálneho trhu práce
 • vytvorenie siete obchodov orientovaných na predaj lokálnych výrobkov na báze štátno-súkromného partnerstva
 • využitie zanedbaného poľnohospodárskeho potenciálu krajiny pre produkciu zdravých a ekologicky nezávadných potravín s cieľom dosiahnutia základnej potravinovej sebestačnosti
 • vytváranie podmienok pre prírodný turizmus v ekonomicky slabých regiónoch

2. Sociálny pilier

Jednou z najdôležitejších výziev sociálnej oblasti je zvyšovanie kvality základného, stredoškolského i vysokoškolského vzdelávania založeného na získaní praktických znalostí potrebných pre reálny život. Podobne ako pri náraste rizika chudoby napriek ekonomickému rastu sme i tu svedkami smutného paradoxu – životná úroveň síce rastie, no kvalita vzdelávania každoročne hrozivo padá. Ďalšou dlhotrvajúcou traumou našej krajiny je spomínaná chudoba, vo väčšine prípadoch už dedičná. Naďalej prichádza k javu roztvárajúcich sa sociálnych nožníc a počet Slovákov ohrozených biedou každoročne rastie. No a v neposlednom rade je rovnocenným mementom i nespravodlivo prehliadané právo na rovnosť príležitostí bez ohľadu na pohlavie, pôvod a sexuálnu orientáciu. Je nevyhnuté urobiť hrubú čiaru za minulosťou a nanovo otvoriť otázku férového prístupu k príležitostiam pre všetkých občanov. Priority, ktoré v tomto smere považujem za kľúčové a neodkladné sú: 

 • zásadná a neodkladná reforma školstva po vzore úspešných zahraničných modelov
 • obsahové smerovanie výuky na školách v duchu demokratického a udržateľného rozvoja spoločnosti
 • posilnenie pozície materského školstva ako dôležitého miesta pre hodnotový a osobnostný rozvoj dieťaťa
 • podpora sociálneho podnikania v najchudobnejších regiónoch po vzore osvedčených projektov
 • vytváranie nástrojov na platové a spoločenské zrovnoprávnenie žien a mužov
 • zrovnoprávnenie LGBTI komunity s majoritnou časťou spoločnosti

3. Ekologický pilier

Slovensko je krajina obdarená obdivuhodným prírodným bohatstvom. Úrodná pôda, majestátne lesy, dostatok vodných zdrojov, rozmanitá zvieracia i rastlinná ríša, to všetko nám poskytuje poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Blízky vzťah k prírode je nepochybne jedným z určujúcich znakov našej národnej identity. V porovnaní s krajinami, kde sú voda, či les skôr vzácnosťami, patríme z hľadiska ohromného prírodného potenciálu medzi svetových lídrov. Preto je nevyhnutné hľadať permanentný konsenzus medzi hospodárskou a ochranárskou sférou s výsledkom prijateľným pre celú spoločnosť. Slovensko je síce malá, no dôležitá súčasť celosvetového prírodného systému, čo je aspekt nesmierne dôležitý aj v kontexte prebiehajúcich klimatických zmien a ich očakávaného vývoja. V tomto smere sa ochrana prírody čím ďalej tým viac dostáva do pozornosti nielen environmentálnych, ale aj bezpečnostných expertov. Preto je nevyhnutné vnímať túto tému ako jednu z hlavných priorít nášho snaženia prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

 • podpora urýchleného prechodu z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku
 • ústavná ochrana lesov a pôdy
 • dôraz na zvyšovanie rozlohy nezásahových zón v prirodzených lesoch
 • sprísnenie legislatívnej ochrany domácich a hospodárskych zvierat
 • zastavenie výroby elektrickej energie z uhlia
 • ochrana spodných vôd prostredníctvom plošného aplikovania zásad ekologického poľnohospodárstva
 • urýchlené zastavenie skládkovania komunálneho odpadu
 • podpora prechodu na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
 • systémový rozvoj zelenej dopravy (elektrifikovaná osobná i nákladná doprava, elektromobilita, cyklodoprava)
 
 
Zdieľať: